Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Fuego. Onder de dienstverlening van Fuego vallen de trajecten op deze  websites: www.fuego.nl, www.femalesonfire.nl, www.healinghashimoto.nl en www.marloesmulder.com

Gegevens

Fuego - Marloes Mulder
Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede

E-mailadres: info@fuego.nl

KVK-nummer: 92126596

BTW: NL865895995B01

Opdrachtgever: Fuego - Marloes Mulder

Opdrachtnemer: De persoon die een overeenkomst aangaat door het afnemen van een traject. 

Artikel 2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand als:

  • De opdrachtnemer heeft betaald (volledig of een eerste termijn) voor een traject of
  • Een schriftelijk of mondeling aanbod van de opdrachtgever is aanvaard, per e-mail, via Zoom of  telefonisch.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

De betaling kan in 1 keer vooraf plaatsvinden of in termijnen. Betaling in termijnen gebeurt via automatische incasso. Bij uitzondering kan er een aparte factuur worden verstuurd die niet via het online systeem loopt. In dat geval is de betalingstermijn 5 werkdagen na de factuurdatum. Bij uitblijvende betaling kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten moeten worden vergoed bij niet-betaling.

Artikel 4. Annulering bedrijven/ondernemers

Annuleren is niet mogelijk voor bedrijven/ondernemers. Het is toegestaan om de startdatum te verplaatsen, het traject tijdelijk op te schorten of iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen (mits ze bij het traject passen). Financiële regelingen dienen onderling getroffen te worden.

Artikel 5. Annulering consumenten/particulieren

5.1 Het is voor consumenten/particulieren mogelijk om de startdatum te verplaatsen of het traject tijdelijk op te schorten. Trajecten die via de website, e-mail, telefonisch of middels een Zoomcall zijn aangeschaft en waarmee een overeenkomst is aangegaan, kunnen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden geannuleerd worden volgens het herroepingsrecht, via een e-mail naar info@fuego.nl.

5.2 Als een traject al tijdens de 14 dagen bedenktijd van start gaat, vervalt het herroepingsrecht vanaf dat moment. Het traject begint wanneer de opdrachtnemer toegang krijgt tot de inloggegevens per e-mail en daarmee met de online omgeving van het traject.

5.3 Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden. Opdrachtnemer heeft het recht om iemand anders in zijn/ haar plaats te laten deelnemen aan het traject, mits deze persoon  bij het traject past.

Annuleringskosten

  • Als de opdrachtnemer annuleert binnen 4 tot 2 weken voor de start van een traject,  dan wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht als annuleringskosten.
  • Als de opdrachtnemer annuleert korter dan 2 weken voor aanvang van een traject, dan wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht als annuleringskosten.


Artikel 6. Vervanging en vakantie

Bij ziekte of overmacht kan de opdrachtgever in overleg een groep  of 1:1  coachingsessie verplaatsen naar een andere datum. Bij vakantie heeft opdrachtgever het recht om 2 x per jaar tot maximaal 4 weken afwezig te zijn.


Artikel 7. Verplaatsing startdatum traject

Indien er onvoldoende deelnemers zijn, kan de startdatum van een traject worden verschoven.


Artikel 8. Intellectueel eigendom

Het trainingsmateriaal dat gebruikt wordt in de trajecten, is door of in opdracht van de opdrachtgever ontwikkeld. Hiervan is opdrachtgever de auteursrechthebbende. Dit mag niet zonder toestemming van de opdrachtgever worden verspreid, vermenigvuldigd of gedeeld. Teksten in nieuwsbrieven, e-books, social media  en op de websites, mogen wel in zijn geheel worden verspreid met altijd de vermelding van voor- en achternaam van de opdrachtgever.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

Indien een opdrachtnemer ontevreden is over een traject, zal de opdrachtnemer dit tijdig melden bij de opdrachtgever. Opdrachtgever doet haar best om tot een oplossing te komen. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever is beperkt tot het factuurbedrag van het traject.


Artikel 10. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. In de Privacy- en Cookieverklaring wordt uitgelegd hoe de opdrachtgever omgaat met gegevens en cookies. Neem voor vragen contact op met Fuego via info@fuego.nl.


Artikel 11. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. 


Fuego - Marloes Mulder - Premium Health Coach©2024 | versie 5 maart 2024